regulamin

REGULAMIN świadczenia usług Dietyonline24.pl

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne

III. Warunki świadczenia usług Dietyonline24.pl

 1. Warunki techniczne
 2. Warunki formalne

3. Ogólne warunki korzystania z usług Dietyonline24.pl

 1. Usługi Dietyonline24.pl świadczone nieodpłatnie
 2. Usługi Dietyonline24.pl świadczone odpłatnie
 3. Zakres usług Dietyonline24.pl świadczonych odpłatnie
 4. Warunki korzystania z usług Dietyonline24.pl świadczonych odpłatnie
 5. Warunki świadczenia odpłatnych usług Dietyonline24.pl.
 6. Opłaty
 7. Polityka prywatności – zasady ogólne

VII. Polityka prywatności – pliki cookie

VIII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Dietyonline24.pl

 1. Zablokowanie usług w Serwisie Dietyonline24.pl
 2. Zablokowanie konta w Serwisie Dietyonline24.pl
 3. Usunięcie konta w Serwisie Dietyonline24.pl
 4. Reklamacje
 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin– niniejszy regulamin świadczenia usług Dietyonline24.

Dietyonline24 – właścicielem jest MedGZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514686, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5842736454 oraz numerem REGON 222118020, w skrócie MedGZ.

 1. Użytkownik– osoba fizyczna, która korzysta z usług na stronie www.dietyonline24.pl świadczonych przez MedGZ Sp. z o.o oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 2. Umowa– umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Dietyonline24.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy MedGZ a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 3. Dietyonline24 – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez MedGZ na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;
 4. Serwis Dietyonline24.pl– strona internetowa umieszczona pod adresem: www.dietyonline24.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której MedGZ świadczy Użytkownikom usługi dietyonline24.pl;
 5. MedGZ Sp. z o.o. Gdańsk – właściciel serwisu DIETYONLINE24 oraz domeny www.dietyonline24.pl.
 6. Abonament– opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług Dietyonline24.pl w wybranym okresie;
 7. Postanowienia ogólne
 8. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Dietyonline24 świadczonych przez MedGZ na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności komponowanie indywidualnych planów dietetycznych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.
 9. Właścicielem i administratorem Serwisu Dietyonline24.pl jest MedGZ Sp. z o.o.
 10. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Dietyonline24.pl
 11. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług Dietyonline24.pl oraz wygląd i treść Serwisu , stanowią własność MedGZ Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez MedGZ sp. z o.o. na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. MedGZ Sp. z o.o. co do zasady nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu Dietyonline24.pl , jednakże za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują MedGZ Sp. z o.o.
 12. MedGZ Sp. z o.o. informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi MedGZ, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy MedGZ a Użytkownikiem. MedGZ zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie Dietyonline24.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie Dietyonline24.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 13. MedGZ zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Dietyonline24.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność MedGZ wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże   MedGZ zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 14. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie Dietyonline24.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. MedGZ   nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

III. Warunki świadczenia usług Dietyonline24.pl

 1. Warunki techniczne
 2. Dla korzystania z usług Dietyonline24.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
 • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
 • prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
 • prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 15.0 lub nowsza albo Google Chrome 20 lub nowsza albo Microsoft Internet Explorer 9 lub nowsza albo Opera 11 lub nowsza, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
 • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
 • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
 • prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
 1. Dodatkowo w przypadku usługi Aplikacja i chęci korzystania z niej na urządzeniu mobilnym wymagane jest posiadanie telefonu lub tabletu z systemami iOS lub Android 2.3 (lub nowszej wersji).
 2. MedGZ informuje, iż korzystanie z usług Dietyonline24.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług Dietyonline24.pl , za co odpowiedzialność MedGZ jest wyłączona.

 

 1. Warunki formalne
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
 • ukończyła lat 15 (piętnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo,
 • oraz zaakceptowała Regulamin.
 1. Niektóre z usług Dietyonline24.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
 • posiadają konto w SerwisieDietyonline24.pl, zalogowali się do swojego konta w Serwisie Dietyonline24.pl.
 • opłacili poszczególne usługi Dietyonline24.pl , jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,
 • przed przystąpieniem do korzystania z usług Dietyonline24.pl l stanowiących plany dietetyczne lub treningowe ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety lub wykonywania ćwiczeń fizycznych, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów dietetycznych lub treningowych przygotowanych dla nich w ramach usługi Dietyonline24.pl,
 • przed przystąpieniem do korzystania z usług Dietyonline24.pl stanowiących plany dietetyczne lub treningowe ukończyli lat 15 (piętnaście).
 1. Konto w Serwisie Dietyonline24.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług Dietyonline24.pl. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

 

 1. Ogólne warunki korzystania z usług Dietyonline24.pl
 2. Użytkownik zobowiązany jest podać MedGZ wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których MedGZ ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług Dietyonline24.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 3. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie Dietyonline24.pl, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Dietyonline24.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Dietyonline24.pl do używania osobom trzecim.
 5. Usługi Dietyonline24.pl świadczone przez MedGZ przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Dietyonline24.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 7. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług Dietyonline24.pl nie wolno:
 • posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa MedGZ lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
 • definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne,
 • publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
 • publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
 • publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.
 • nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług Dietyonline24.pl.
 1. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług Dietyonline24.pl w tym w szczególności usługi bloga, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu Dietyonline24.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których MedGZ przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług Dietyonline24.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług Dietyonline24.pl.
 2. MedGZ zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
 • czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług Dietyonline24.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
 • blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie Dietyonline24.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
 1. MedGZ zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług Dietyonline24.pl , nie obciążają MedGZ.

 

 1. Usługi Dietyonline24 świadczone nieodpłatnie
 2. Usługami Dietyonline24.pl świadczonymi Użytkownikowi przez MedGZ   nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez MedGZ w Serwisie Dietyonline24.pl jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.
 3. MedGZ zastrzega, iż korzystanie z części usług Dietyonline24.pl świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie Dietyonline24.pl.
 4. Usługi Dietyonline24 świadczone odpłatnie

 

 1. Zakres usług Dietyonline24.pl świadczonych odpłatnie
 2. Użytkownik korzystający z usług Dietyonline24.pl świadczonych przez MedGZ odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usługDietyonline24.pl świadczonych nieodpłatnie.
 3. Usługą Dietyonline24.pl świadczoną Użytkownikowi przez MedGZ odpłatnie jest wybór indywidualnego planu dietetycznego Użytkownika z pośród diet
 • Dieta seniora
 • Dieta sportowa
 • Dieta redukcyjna
 • Dieta wegetariańska
 • Dieta indywidualna,

oraz czasu jej trwania: 3 dni, 7 dni, 14 dni lub inny ustalony termin.

 

 1. Warunki korzystania z usług Dietyonline24 świadczonych odpłatnie
 2. MedGZ zastrzega, iż korzystanie z usług Dietyonline24 świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:
 • ukończenia 15 lat (piętnastu).
 1. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług Dietyonline24 Użytkownik winien:
 • dokonać wyboru jednego z indywidualnych planów diety,
 • dokonać wyboru długości okresu na jaki kupuje daną usługę,
 • podać podczas procesu zakupu lub uzupełnić w ustawieniach konta w Serwisie Dietyonline24.pl informacje niezbędne do wygenerowania pierwszego indywidualnego planu diety, dokonać opłaty wybranej Diety.
 1. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Dietyonline24.pl ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez MedGZ następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz świadczenia dokonane przez MedGZ w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

 

 1. Warunki świadczenia odpłatnych usług Dietyonline24
 2. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług Dietyonline24 nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, z chwilą potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranego planu diety.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
 • do prawidłowego wykonania przez MedGZ odpłatnych usług Dietyonline24.pl niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, albowiem indywidualny plan dietetyczny generowany jest każdorazowo w oparciu o informacje wskazane przez Użytkownika w jego profilu w Serwisie Dietyonline24.pl,
 • stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach odpłatnej usługi Dietyonline24.pl diety, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
 • indywidualny plan dietetyczny umożliwia Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI),
 • indywidualne plany dietetyczne mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co MedGZ nie ponosi odpowiedzialności.
 1. MedGZ oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług Dietyonline24.pl ograniczonej w czasie okresem ważności, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług Dietyonline24.pl, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług Dietyonline24.pl. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług Dietyonline24.pl, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu. Wynagrodzenie MedGZ z tytułu udzielonej licencji zawiera się w kwocie danego Abonamentu.

 

 1. Opłaty
 2. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług Dietyonline24.pl jest posiadanie ważnego i wykupionego planu diety.
 3. Aktywacja danego planu diety będzie każdorazowo z chwilą potwierdzenia zaksięgowania zapłaty na koncie Medgz.
 4. Ceny planów diety wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Plan diety można wykupić wyłącznie wpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności, którym jest Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków lub bezpośrednio na podany numer konta firmy MedGZ.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia odpłatnej usługi Dietyonline24.pl jaką chce zakupić, oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty , która musi być zgodna z wysokością opłat określonych w Regulaminie.
 7. Zwrot środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet planu diety może nastąpić wyłącznie w wyniku uznanej przez MedGZ reklamacji Użytkownika, który je wpłacił.
 8. Polityka prywatności – zasady ogólne
 9. MedGZ zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do MedGZ pytań związanych z usługami Dietyonline24.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 10. MedGZ zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu Dietyonline24.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez MedGZ jak i podmioty trzecie.
 11. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług Dietyonline24.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie Dietyonline24.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych przez MedGZ w celach marketingowych (w tym na otrzymywanie informacji handlowej od MedGZ i jej partnerów biznesowych) i świadczenia usług Serwisu Dietyonline24.pl oraz na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
 12. MedGZ oświadcza, iż:
 • przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
 • przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
 1. MedGZ informuje, iż:
 • jest administratorem danych osobowych Użytkownika,
 • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,
 • możliwe jest korzystanie z usług Dietyonline24.pl przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika),
 • w Serwisie Dietyonline24.pl stosowane są pliki „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług Dietyonline24.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Dietyonline24.pl. Poziom wykorzystania plików „cookies” jest określony przez ustawienia przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia plików „cookies” korzystając z opcji ustawień. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
 1. MedGZ oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług Dietyonline24.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie MedGZ adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Dietyonline24.pl.
 2. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na:
 • przekazywanie przez MedGZ danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania,
 • otrzymywanie od MedGZ, współpracowników lub kontrahentów MedGZ , informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Dietyonline24.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez MedGZ lub na zlecenie MedGZ lub przy udziale MedGZ,
 • nieodpłatne wykorzystywanie przez MedGZ lub osoby trzecie, którym MedGZ na to zezwoli, także w celach komercyjnych, wszelkich utworów publikowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Dietyonline24.pl , zgodnie z posiadanymi przez niego stosownymi prawami, poprzez utrwalanie tych utworów w formie zapisu cyfrowego oraz rozpowszechnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich swobodny dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym i to bez względu na cel, a także trwałe lub czasowe wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów i wprowadzenie ich do obrotu we wszelkich celach prawem dopuszczalnych. Użytkownik oświadcza także, iż upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieodwołanie ważne w okresie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat każdorazowo od chwili rozpoczęcia wykorzystywania danego utworu przez MedGZ lub osoby trzecie, którym MedGZ na to zezwoli.

VII. Polityka prywatności – pliki cookie

 1. Przez używanie Serwisu Dietyonline24.pl Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu Dietyonline24.pl.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. W Serwisie Dietyonline24.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu Dietyonline24.pl.Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 4. Serwis Dietyonline24.pl wykorzystuje różne rodzaje ciasteczek, w szczególności ciasteczka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Dietyonline24.pl , konieczne do śledzenia aktywności użytkowników poruszających się po stronie internetowej Dietyonline24.pl oraz umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.
 5. Korzystając z Serwisu Dietyonline24.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z Dietyonline24.pl podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook, a także od firm realizujących w Serwisie Dietyonline24.pl kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
 6. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu Dietyonline24.pl, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Serwisu Dietyonline24.pl bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu Dietyonline24.pl.

 

VIII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Dietyonline24.pl

 

 1. Zablokowanie usług w Serwisie Dietyonline24.pl
 2. MedGZ zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż MedGZ może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług Dietyonline24.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.
 3. MedGZ zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż w zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, MedGZ może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług Dietyonline24.pl.
 4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez MedGZ możliwości korzystania z danej usługi Dietyonline24.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.
 5. MedGZ zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi Dietyonline24.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez MedGZ, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.
 6. Zablokowanie konta w Serwisie Dietyonline24.pl.
 7. MedGZ zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż MedGZ może zablokować konto Użytkownika w Serwisie Dietyonline24.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
 8. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez MedGZ konta Użytkownika w Serwisie Dietyonline24.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług Dietyonline24.pl , na co Użytkownik wyraża zgodę.
 9. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez MedGZ konta Użytkownika w Serwisie Dietyonline24.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.
 10. MedGZ zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Dietyonline24.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez MedGZ, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

 

 1. Usunięcie konta w Serwisie Dietyonline24.pl.
 2. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie Dietyonline24.pl
 3. MedGZ zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż MedGZ może usunąć konto Użytkownika w Serwisie Dietyonline24.pl, w przypadku gdy Użytkownik:
 • pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,
 • narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie Dietyonline24.pl,
 • nie korzystał z Serwisu Dietyonline24.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.
 1. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie Dietyonline24.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie Dietyonline24.pl stanowi:
 • wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych usług Dietyonline24.pl,
 • odstąpienie przez Użytkownika od Umowy o świadczenie odpłatnych usług Dietyonline24.pl na zasadach określonych przepisem art. 644 kodeksu cywilnego, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty wynagrodzenia MedGZ stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.
 1. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez MedGZ zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Dietyonline24.pl stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy o świadczenie odpłatnych usług Dietyonline24.pl z przyczyn dotyczących Użytkownika, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty wynagrodzenia MedGZ stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Dietyonline24.pl nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko MedGZ o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

 

 1. Reklamacje
 2. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Dietyonline24.pl, powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres siedziby MedGZ.
 3. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 4. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 5. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez MedGZ stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Dietyonline24.pl.
 6. Postanowienia końcowe
 7. MedGZ zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż MedGZ nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu Dietyonline24.pl przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z MedGZ.
 8. MedGZ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
 • warunków świadczenia usług Dietyonline24.pl,
 • warunków korzystania z usług Dietyonline24.pl,
 • zmianą funkcjonalności Serwisu Dietyonline24.pl ,
 • obowiązujących przepisów prawa.
 1. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie Dietyonline24.pl, przy czym MedGZ poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w Serwisie Dietyonline24.pl o dokonaniu zmian Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług Dietyonline24.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 22 wrzesień 2016 roku